Cape verdean dating sites

Posted by / 31-Oct-2017 12:50

Alguêm lembrâ-’l quí sês minínus sâ tâ pricisába dí material pâ úm pesquisa, entõ êl bâi encontrâ-’s nâ biblioteca tâ procúra úqui ês cría.Pâ gradêci â túdu quêm djudâ-’l, êl cumêça tâ fála, tâ flâ cômu êl stába contênti di fúndu di curaçãu. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.For an introductory guide on IPA symbols, see Help: IPA.

Someone reminded her that her children were needing some material for a research, and so she found them at the library searching what they needed.

Cape Verdean Creole (also known as Kabuverdianu) is a Portuguese-based creole language spoken on the islands of Cape Verde.

It is the native language of virtually all Cape Verdeans and is used as a second language by the Cape Verdean diaspora.

Quêl m’djêr c’ quêm m’ encontrá ônt’ táva priocupáda púrq’ êl sq’cê d’ sês m’nín’s nâ scóla, í cónd’ êl bái procurá-’s êl câ olhá-’s.

Alguêm lembrá-’l qu’ sês m’nín’s táva tâ pr’cisá d’ material pâ úm pesquisa, entõ êl bâi encontrá-’s nâ biblioteca tâ procurá úq’ ês cría.

cape verdean dating sites-81cape verdean dating sites-59cape verdean dating sites-24

The language has particular importance for creolistics studies since it is the oldest (still-spoken) creole.